114 — Một vài châm ngôn về Văn hóa doanh nghiệp

Để có thể hiểu một sự việc, cần nhìn vào bối cảnh xung quanh nó.

Khi xảy ra một sự việc, vấn đề không phải nằm ở bản thân sự việc ấy, mà ở mặt con người, hệ thống.

Những gì mọi người làm chính là tấm gương phản chiếu văn hóa của họ. Văn hóa được gây dựng nên bởi người lãnh đạo. Vì vậy từ hành động của các cá nhân trong một tổ chức sẽ cho thế giới hiểu về văn hóa của tổ chức đó, về người lãnh đạo của nó.

Văn hóa của công ty là nền tảng, bối cảnh cho tất cả những gì diễn ra trong công ty đó.

Bởi văn hóa quyết định tới năng suất và lợi nhuận, nó là một điểm mấu chốt thực sự với mọi doanh nghiệp.

Mục đích của việc xây dựng nên các hệ thống là nhằm phục vụ con người. Nếu yếu tố con người được đặt làm chủ thể, đặt lên hàng đầu, sẽ dẫn tới sự nhiệt huyết trong công việc, kéo theo năng suất lao động nâng cao.

Đừng chỉ dùng con người như công cụ giải quyết các vấn đề. Hãy sử dụng các vấn đề và việc giải quyết vấn đề để thu hút sự tham gia của mọi người.

Sẽ không thể có một môi trường làm việc “an toàn” nếu không có các cuộc họp “an toàn”.